Pozor! Úzávěrky Slevotisku budou posunuty na 2. 5. a na 9. 5. do 12.00 hodin, z důvodů Státních svátků v ČR.

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

• Prevádzkovateľom internetových stránok www.zlavotlac.sk je firma Tisk Horák a.s., Drážďanská 83A, Ústí nad Labem (ďalej len "predávajúci"). Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre objednávanie výroby tlačovín (ďalej tiež len "tovar") "zákazníkom" z ponuky "predávajúceho". Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti "predávajúceho" a jeho "zákazníkov" a vo svojom aktuálnom znení sú pre obe strany záväzné.
• "Predávajúci" dodá "tovar" na základe elektronickej objednávky a špecifikácie "zákazníka" (objednávky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty a dát obsahujúcich objednané tlačoviny) na formulári, ktorý je k dispozícii pri prvej registrácii "zákazníka", ak je vyžadovaná.
• Zákazníkom sa stáva akákoľvek právnická, fyzická alebo súkromná osoba, spôsobilá na právne úkony, ktorá sa zaregistruje na internetovej stránke www.slevotisk.cz (ďalej len "zákazník" alebo "kupujúci").
• Zákazník je povinný sa pred nákupom zoznámiť s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
• Všetky "zákazníkom" odoslané objednávky sú považované za záväzné.
• Zaslaním objednávky vyslovuje "zákazník" súhlas so zasielaním propagačných materiálov a s uložením jeho údajov do databázy "predávajúceho".


II. Podmienky uskutočnenia (plnenie) objednávky

"Zákazník" aj "predávajúci" sú povinní dodržiavať všeobecne platné právne predpisy a tieto Všeobecné obchodné podmienky.
• "Zákazník" berie na vedomie a súhlasí s tým, že "predávajúci" zvolí k tlači druh a typ papiera obvyklý pre potlač objednaných tlačovín. Ďalej "zákazník" súhlasí s tým, že druh papiera použitý na jednu zákazku nemusí byť jedného typu alebo druhu.
• "Zákazník" berie na vedomie a súhlasí s tým, že "predávajúci" nie je nijako zodpovedný za akékoľvek škody finančného, materiálneho alebo duševného charakteru, ktoré "zákazníkovi" vzniknú v dôsledku uvedenia neplatných alebo neaktuálnych údajov do databázy "predávajúceho", a že nie je oprávnený akúkoľvek náhradu takto vzniknutej škody na "predávajúcom" vymáhať.
• "Zákazník" berie na vedomie a súhlasí s tým, že "predávajúci" nie je nijako zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré "zákazníkovi" vzniknú v dôsledku porušenia autorských práv alebo duševného vlastníctva tretej osoby, a že nie je oprávnený akúkoľvek náhradu takto vzniknutej škody na "predávajúcom" vymáhať.
• "Zákazník" berie na vedomie a súhlasí s tým, že "predávajúci" môže umiestniť na vyrobené tlačoviny svoju reklamu, ale v takej veľkosti, aby nebolo poškodené vecné oznámenie na tlačovine obsiahnuté.
• Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov a náležitostí. "Zákazník" sa objednávkou zaväzuje k dodaniu dát (grafických podkladov k tlači) "predávajúcemu". Povinnosťou "predávajúceho" však nie je formát, ani kvalitu dodaných dát preskúmavať, kontrolovať či inak upravovať, má však právo plnenie takejto objednávky odmietnuť.
• "Predávajúci" nenesie zodpovednosť za kvalitu dát (grafických podkladov k tlači) zaslaných "kupujúcim", rovnako tak ako za nedodržanie predpísaného formátu dát a to ani v prípade, že "predávajúci" vykoná plnenie objednávky - tlač z dát dodaných "zákazníkom" a vinou nekvalitných dát alebo dát v inom než predpísanom formáte dôjde k vytlačeniu tlačovín,
ktoré nebudú môcť slúžiť "zákazníkovi" k plánovanému účelu. "Zákazník" sa aj v takom prípade zaväzuje dodávku prevziať a v plnej výške uhradiť. 

III. Podmienky a predpísaný formát dodaných dát pre ofsetovú tlač

• požadujeme grafický formát PDF podľa definície PDF/X-1a verzia 1.3 (Prevod do formátu PDF dnes umožňuje väčšina grafických programov)
• Rozlíšenie 300 DPI
• Farebnom priestore CMYK
• V prípade kresby k hranici formátu papiera: presahy kresby 3 mm

"Predávajúci a kupujúci" sa dohodli na
• možnej odchýlke formátu vytlačených tlačovín v tolerancii + - 1,0 mm
• na tolerancii vo farebnosti + - 0,2 density od ustálených polygrafických štandardov
• na množstevnej tolerancii v dodávke + - 1%
• elektronická objednávka cez portál www.zlavotlac.sk/www.slevotisk.cz sa musí zhodovať s dátovými súbormi
v PDF (formátom) zaslanými cez objednávkový formulár kupujúcim pri vytváraní objednávky - inak si "predávajúci" vyhradzuje právo objednávku (tlačové dáta) zrušiť, prípadne upraviť a dodané dáta v PDF napasovať na požiadavku tlače (formátu tlačoviny) vo vytvorenej objednávke
• na tom, že "tovar" bude dodávaný v bežných papierových či inak obvyklých obaloch.

"Predávajúci" je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo "tovar" - tlačovín, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti apod.) oprávnený žiadať "zákazníka" o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky, písomne, alebo e-mailom. Ak odmietne "zákazník" objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, môže "predávajúci" objednávku považovať za neplatnú.
V prípade, že je "zákazníkom" uvedená adresa dodania mimo územia Slovenskej republiky bude mu doprava zásielky pripočítaná k cene "tovaru" podľa platných cenníkov Českej pošty, s.p., alebo kuriérskych prepravcov.
Miestom plnenia je sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania "kupujúceho" nadpisom vo formulári objednávky. Ak neuvedie "kupujúci" do objednávky miesto iné, "tovar" bude dodaný na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty, sp, alebo kuriérskej služby.
Dodanie "tovaru" je uskutočnené jeho odovzdaním Českej pošte, s.p., či prvému dopravcovi (kuriérskej služby) na prepravu pre "kupujúceho" podľa údajov uvedených "kupujúcim" v elektronickej objednávke. Vlastnícke právo k "tovaru" prechádza na "kupujúceho" pod podmienkou jeho úplného zaplatenia.
V prípade neprevzatia zásielky "kupujúcim" má "predávajúci" právo domáhať sa na "kupujúcom" úhrady ceny zásielky a úhrady všetkých vzniknutých škôd vrátane ceny za márnu prepravu.
V prípade uvedenia skreslených, chybných, alebo nepravdivých údajov zo strany "kupujúceho", má "predávajúci" právo domáhať sa na "kupujúcom" úhrady vzniknutých škôd vrátane predajnej ceny zásielky.
V sporných prípadoch sa bude rozhodovať s konečnou platnosťou u Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky podľa jeho poriadku a pravidiel jedným rozhodcom menovaným predsedom Rozhodcovského súdu. Obe strany - "predávajúci i kupujúci" súhlasí s urýchleným riadením s vydaním rozhodcovského rozsudku alebo uznesenia o zastavení konania podľa § 40 odsek 2 v lehote do dvou mesiaců.

IV. Ochrana osobných údajov

"Predávajúci" sa zaväzuje, že bude dodržiavať všetky zákony a právne predpisy, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

V. Dodacia lehota

Za dodaciu lehotu sa považuje deň, kedy je "tovar" fyzicky odovzdaný na prepravu Českej pošte, s.p, či prvému dopravcovi (kuriérskej službe) na prepravu pre "kupujúceho" podľa údajov uvedených "kupujúcim" v elektronickej objednávke, najneskôr však do štvrtka nasledujúceho odo dňa objednania a dodania dát. Vo výnimočných prípadoch si "predávajúci" vyhradzuje právo túto lehotu skrátiť, predĺžiť (napr. brožúr), alebo od už uskutočnených objednávok odstúpiť, napríklad z dôvodu zásahu vyššej moci alebo štátnych sviatkov.

V. Odmietnutie objednávky

"Predávajúci" si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku, ak:

• objednávka obsahuje nepravdivé alebo neoveriteľné údaje o "zákazníkovi", či obsah objednaných tlačovín je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky
• objednaný tlačoviny porušujú práva duševného vlastníctva, podporujú alebo propagujú hnutia, ktoré preukázateľne smeruje k potlačeniu práv a slobôd človeka, alebo hlása národnostnú, rasovú, náboženskú či triednu nenávisť, voči inej skupine osôb, alebo verejne prejavujú sympatie k týmto hnutiam, popierajú, spochybňujú, schvaľujú alebo sa snaží ospravedlniť genocídu alebo komunistickej, nacistickej alebo iné zločiny proti ľudskosti, podporujú alebo propagujú hnutia, ktoré preukázateľne smeruje k potlačeniu práv a slobôd človeka.

• "zákazník" je vedený v registri dlžníkov
• "zákazník" dodá dáta v zlom formáte
• "zákazník" nepotvrdí objednávku overovacím e-mailom alebo pri overovacom telefonátu
• "predávajúci" zistí, že by plnením (tlačou podľa objednávky "zákazníka") porušil iné platné zákony
• "zákazník" nedodá dáta v potrebnej kvalite


VI. Platobné podmienky

Kúpna cena "tovar" je splatná proti prevzatiu (na dobierku), v prípade on-line platby kartou v momentne odoslania tlačovín zákazníkovi na uvedenú adresu. Náklady spojené s expedíciou, balením a prepravou "tovaru" po celom území SR nesie "predávajúci".
Výber spôsobu dopravy je plne v kompetencii "predávajúceho":
- Česká pošta, s.p. - poštovná zásielka: dobierkou
- Kuriérska služba - zásielka dobierkou


VII. Právo na vrátenie "tovar", záruka, reklamácie, doklady

"Predávajúci" poskytuje "kupujúcemu" právo na vrátenie nepoužitého "tovaru" do 14 dní od jeho prevzatia. Náklady spojené s vrátením "tovar" nesie "kupujúci". "Predávajúci" vráti kupujúcemu čiastku za "tovar" bankovým prevodom/na platobnú kartu do 30 dní od prevzatia vráteného "tovar".

Záručná doba sa riadi podľa platného obchodného zákonníka, najmä ustanovením § 429 a nasl., S tým, že zodpovednosť "predávajúceho" za chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, nevzniká, ak tieto chyby boli spôsobené vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich "predávajúci ".
"Predávajúci" nezodpovedá za chyby "tovaru", o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy/objednávka vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola zmluva/objednávka uzavretá, musel vedieť, ibaže sa chyby týkajú vlastností "tovaru", ktorú by "tovar" mal podľa zmluvy mať.
Ak boli použité podľa zmluvy pri výrobe "tovaru" veci odovzdané kupujúcim, nezodpovedá "predávajúci" za chyby "tovaru", ktoré boli spôsobené použitím týchto vecí, ak "predávajúci" pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol odhaliť nevhodnosť týchto vecí pre výrobu "tovaru" , alebo na ňu "kupujúceho" upozornil, ale kupujúci trval na ich použití.

VIII. Záverečné ustanovenia

• Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke "predávajúceho" v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Objednávka sa stáva záväznou okamihom jej odoslania elektronickou cestou - kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku"
a odstúpenie od nej od tohto okamihu nie je možné.
• Odoslaním elektronickej objednávky "kupujúci" bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného "tovaru" uvedenú na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu "tovaru" neodvolateľne viazaný.
• Účastníci sa výslovne v zmysle ustanovenia § 262 odsek 1 obchodného zákona dohodli, že ak nie je týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ustanovením § 409 a násl.
• "Predávajúci" si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť.

Platné od 1. 2. 2017

Náhled využití tiskové plochy